Taberna eCommerce

Xem demo

Taberna eCommerce<br /><br />Website thương mại điện tử b&aacute;n h&agrave;ng t&iacute;ch hợp đầy đủ chức năng Responsive, SEO để thuận lợi hơn trong việc quảng b&aacute; tr&ecirc;n Google.<br /><br />Bao gồm c&aacute;c chức năng:<br /><br />- Giới thiệu<br />- Đăng k&yacute;/ Đăng nhập<br />- Sản phẩm mới<br />- Sản phẩm nổi bật<br />- Xu hướng mua sắm<br />- Kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết<br />- Form li&ecirc;n hệ<br />- Google Maps<br /><br /><br /><img src="http://i291.photobucket.com/albums/ll287/hoangvinh20082008/screencapture-burak-aydin-com-html-taberna-1447825734087.png~original" alt="" /><br /><br /><br /><br />

Templates liên quan